კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ი/მ გიორგი მარგიშვილი შემდგომში „მფლობელი“ წაროვადგენ ოფიციალურ საიტს chip.ge შემდგომში „საიტი“.

აქ განვსაზღვრულია კონფიდენციალურობის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის დამუშავების მიზნები და საშუალებები.

კონფიდენციალურობის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა აღწერს თუ როგორ დამუშავდება თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და მონაცემები რათა ვმართოთ თქვენი ურთიერთობა საიტთან. თქვენს შესახებ მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაციის დამუშავება ხდება წინამდებარე პოლიტიკით განსაზღვრული წესითა და პირობებით.

აღნიშნული დოკუმენტის სუბიექტები არიან - მომხმარებლები ან სხვა პირები, ვინც გამოხატა ინტერესი კონკრეტულ პროდუქტსა თუ მომსახურებაზე, ასევე არის მომხმარებლის კანონიერი წარმომადგენელი, ან საკონტაქტო პირი. ასევე სხვა ნებისმიერი პირისთვის, ვისთანაც პირდაპირი კონტაქტი არ არის, მაგრამ მისი ინფორმაციის დამუშავება აუცილებელია/სასურველია საქმიანობის განსახორციელებლად ან/და პროდუქტების/მომსახურების გასაუმჯობესებლად.

მონაცემები ნამდვილი და ზუსტი უნდა იყოს და, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა განახლდეს.

საიტზე რეგისტრაციის გავლით თქვენ ეთანხმებით განთავსებულ კონფიდენციალურობის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას.

კონფიდენციალურობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის მიღებით თქვენ აცნობიერებთ და აცხადებთ, რომ თქვენთვის გასაგებია და თანახმა ხართ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება მოხდეს ამ პოლიტიკის შესაბამისად.

საიტის მფლობელი უფრთხილდება და იცავს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რომელიც შეგროვდა, მუშავდება და გამოიყენება თქვენი სტუმრობის განმავლობაში და შემდგომში.

პირობა პერსონალური ინფორმაციის დაცვაზე.

გპირდებით, რომ თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ ექვემდებარება მესამე პირისთვის გადაცემას (გარდა სატრანსპორტო კომპანიისა, რომელიც მოგაწვდით შეკვეთას და რომელიც აგრეთვე ვალდებულია დაიცვას ასეთი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა და კანონით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევებისა).

საიტის მფლობელი უზრუნველყოფს თქვენი პერსონალური მონაცემების მაღალი ხარისხით დაცვასა და უსაფრთხოებას;
საიტის მფლობელი გამოიყენებს თქვენს მონაცემებს მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
საიტის მფლობელი თქვენს პერსონალურ მონაცემებს დაამუშავებს მხოლოდ იმ ვადით,რაც აუციელებელია მონაცემთა დამუშავების მიზნის მისაღწევად;
საიტის მფლობელი ნებისმიერ დროს მოგაწვდის სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით;
მონაცემთა უსაფრთხოების დაცვის ზომები განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გამოყენება ხდება შემდეგი მიზნებისთვის:

მომხმარებელთან ურთიერთობების მართვისთვის;
მომსახურების გაუმჯობესებისთვის;
თქვენს მიერ ჩვენი პროდუქტებით სარგებლობის პროცესის მონიტორინგისთვის;
პროდუქციის საგარანტიო მომსახურების მიღებისთვის;
ვებგვერდის მართვისთვის;
მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის განცხადების განსახილველად (მისთვის მომსახურების გასაწევად);
კლიენტისა და მომხმარებლის ადმინისტრირებისა და მარკეტინგული მიზნებისათვის;
საიტის სერვისებისა და პროდუქტების შესახებ თქვენთვის ინფორმაციის მოსაწოდებლად;

მომხმარებელს უფლება აქვს:

მოითხოვოთ და მიიღოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ დამუშავებული მონაცემების თაობაზე;
მოითხოვოთ მცდარ,არაზუსტი ან/და არასრული მონაცემების გასწორება,განახლება ან/და შევსება;
ნებისმიერ დროს გამოითხოვოთ თანხმობა, რომლითაც მოგვანიჭეთ თქვენი მონაცემის დამუშავების უფლება. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დამუშავებას შევწყვეტთ, თუ არ არსებობს მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საფუძველი;
წარადგინოთ პრეტენზია დამუშავებასთან დაკავშირებით, მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურში ან სასამართლოში;
შეცვალოთ თქვენი ნებისმიერი პირადი ინფორმაცია (გარდა პირადი ნომრისა) ვებგვერდზე თქვენი ანგარიშის შესაბამის განყოფილებაში შესვლით;
მფლობელთან მომართვის შედეგად შეგიძლიათ (სატელეფონო კომუნიკაცია, ელექტრონული ფოსტა, ადგილზე ვიზიტი) მოითხოვოთ თქვენს ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის წაშლა;

რა წყაროებიდან მოვიპოვებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას?

როდესაც, თქვენს მიერ ხდება ჩვენს ვებგვერდზე რეგისტრაცია/ავტორიზაცია;
როდესაც, თქვენ მოგვმართავთ ჩვენი პროდუქტებისა თუ სერვისების მისაღებად;
როდესაც კომუნიკაცია ხორციელდება ტელეფონის საშუალებით ან უშუალოდ ფილიალში ვიზიტის დროს;
როდესაც გვიგზავნით წერილებს, როგორც მატერიალური ისე ელექტრონული ფორმით;
როდესაც სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით/პროდუქტებით;
საჯარო წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაცია;
როდესაც ხდება მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომი ან მონაცემთა სუბიექტმა ისინი ხელმისაწვდომი გახადა;

ვის ვუზიარებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს?

საიტის მფლობელს;
შესაძლოა დაგვჭირდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, მათი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, ანალიზის, შენახვისა და საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების მიზნებისთვის;
იმ ორგანიზაციებს და აგენტებს, რომლებიც ჩართული არიან იმ პროდუქტებისა და მომსახურებების მიწოდებაში, რომელიც თქვენ შეუკვეთეთ ან რომლითაც ისარგებლეთ ან გეგმავთ რომ შეუკვეთოთ ან ისარგებლოთ;
ასევე, მფლობელის მიერ თქვენი ინფორმაცია შესაძლოა გადაეცეს სახელმწიფო ორგანოებს ან ერთეულებს, მარეგულირებელ ორგანოებს ან ნებისმიერ სხვა პირს, მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულაციების, სასამართლო განჩინების ან ოფიციალური მოთხოვნის, სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოს გამოცემული ინსტრუქციის საფუძველზე და მიზნების შესაბამისად ან მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე წარმართული ნებისმიერი მსგავსი პროცესის საფუძველზე.

აღნიშნული ვებგვერდით სარგებლობისას (რეგისტრაცია):

თქვენ უფლებას აძლევთ კომპანიას მის მიერ შესაბამისი სახელშეკრულებო ან საკანონმდებლო ვალდებულების შესრულების მიზნით დაამუშავოს თქვენი ან/და თქვენ მიერ წარმოდგენილი მესამე პირების პერსონალური მონაცემები;

მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას , საიტის მფლობელმა დაამუშავოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები საქართველოს კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიზნით.

აღნიშნული პოლიტიკა წარმოადგენს მომხმარებლის ვებგვერდის განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

CHIP.GE აფასებს თქვენს ნდობას, რომ თანხმობა განაცხადეთ პერსონალური ინფორმაციის მოწოდებაზე.